جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

کیت الایزای FSH

این کیت براي اندازه گیري کمی هورمون FSH به روش ایمونواسی آنزیمی ساندویچی راه اندازي شده است.

تولید کننده: Arka Fan Azma

اساس تست کیت

Antibody Sandwich

سایز پکیج‌ها

96 تستی

اختصاصیت تست

۹۹٪

زمان کل انجام تست

45دقیقه
FSH یا هورمون محرك فولیکول Follicule Stimulating Hormone گلیکوپروتئینی می باشد که داراي 30% -15% کربوهیدرات بوده و از دو زنجیره آلفا و بتا تشکیل شده است. زنجیره بتا مسئول فعالیت فیزیولوژیکی هورمون FSH می باشد و زنجیره بتا براي این هورمون اختصاصی می باشد . FSH از بخش قدامی یا آدنوهیپوفیز ترشح می گردد . ترشح FSH از هیپوفیز توسط هورمون رها کننده گنادوتروپین Gonadotropin Relasing Hormone (Gn RH) که از هیپوتالاموس ترشح می شود ،کنترل می گردد. فعالیت هیپوتالاموسی و هیپوفیزي تحت تأثیر غلظت استروئیدهاي جنسی گردش خون کم یا زیاد می شود. نقش FSH در زنان القاء رشد و بلوغ فولیکول رسیده است. در سیکل قاعدگی سطح سرمی FSH از یک شکل دوره اي متابعت می کند که منطبق بر تیتر خونی پروژسترون واسترادیول است. البته شواهدي وجود دارد که نشان می دهد ترشح FSH از هیپوفیز قدامی نه تنها توسط استروئیدهاي گنادي کنترل می شود بلکه توسط هورمون پروتئینی In Hibin نیز کنترل می گردد. FSH در مردان تنظیم کننده اسپرماتوژنز بوده و آن را تحریک می کند (موجب نمو سلول هاي سرتولی بیضه شده) لذا سطح سرمی FSH در مردان دوره اي نیست. اندازه گیري FSH در بررسی سیکل قاعدگی و تشخیص عدم کارائی محور هیپوفیز- گنادال کمک کننده خواهد بود. از آن جایی که FSH در غده هیپوفیز تولید می شود در افتراق بین علل نارسایی اولیه و ثانویه گنادي کاربرد دارند.