جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

کیت الایزای T4

کیت الایزای T4 جهت اندازه گیري کمی توتال تترایدوتیرونین (تیروکسین) یا T4 در سرم انسانی به روش آنزیم ایمونواسی رقابتی می باشد.

تولید کننده: Arka Fan Azma

اساس تست کیت

Competitive ELISA

سایز پکیج‌ها

96 تستی

اختصاصیت تست

۹۹٪

زمان کل انجام تست

75 دقیقه
کیت الایزای T4 یا تیروکسین ، مشتقات یددار تیروزین مى باشد که از غده تیروئید سنتزو ترشح میشود که به طریق انتشاراز سلول خارج و وارد گردش خون مى شوند. تمامى هورمون هاى T4 موجود در گردش خون از تیروئید ترشح می شوند. ترشح T4 (تیروکسین) تحت کنترل هورمون آزاد کننده تیروتروپین (TRH) قرار دارد که از هیپوتالاموس ترشح مى شود. این ترى پیتید بعد از ترشح با اثربر هیپوفیز قدامى سبب افزایش ترشح TSH می گردد و TSH غده تیروئید را وادار به افزایش تولید هورمون T4 می نماید و افزایش این هورمون ( T4) با مهار تولید TRH و TSH منجر به کاهش تولید هورمون T4 می گردد . قسمت اعظم هورمون T4 به پروتئین هاى حامل ،متصل است که از اصلى ترین آن پروتئین گلبولین اتصالى تیروکسین Thyroxin Binding Globulin (TBG) می باشد .میزان اتصال پروتئین هاى حامل برای T4 تقریبا برابر با  99.97% است و تنها مقادیر اندکى به میزان حدود 0.03% از این هورمون به طور آزاد در گردش خون وجود دارند و غلظت بالاى هورمونهاى متصل به پروتئین به عنوان ذخیره اى از این هورمون در گردش خون می باشند.تیروکسین یا T4 هورمون اصلى تیروئید بر روى بافت هاى هدف نمى باشد و بیشتر مقادیر این هورمون حدود (80%) درکبد و به میزان کمتر در بافت هاى محیطى به T3 و rT3 تبدیل مى گردد.در اغلب موارد براى ارزیابى اختلالات تیروئیدی اندازه گیری مقادیر T4می تواند کافى باشد.   اساس روش آزمایش : T4 بر اساس روش آنزیمی ایمونواسی رقابتی اندازه گیری می شود T4موجود در نمونه ها براى اتصال به آنتى بادى منوکلونال موشى ضد T4 پوشش داده شده ( coated) بر روی چاهک ها با  T4 متصل به آنزیم  HRP (horseredish peroxidase -T4) رقابت می کند.پس از انکوباسیون و تخلیه و شستشو به هر چاهک سوبستراى آنزیمى اضافه می شود و هرمقدار که فعالیت آنزیم بیشتر باشد و سوبستراى بیشترى تغییر کند، نشان دهنده کمتر بودن مقدار هورمون T4نمونه می باشد ( و بالعکس ). در واقع فعالیت آنزیم به طور معکوس با غلظت T4در نمونه هاى متناسب است . وسپس محلول متوقف کننده اضافه میگردد که براى جلوگیرى از فعالیت بیش از اندازه و نامناسب آنزیم می باشد که موجب توقف فعالیت آنزیم می گردد و سپس با استفاده از جذب نورى استانداردهایى که غلظت مشخص دارند و رسم منحنى مورد نظر غلظت نمونه هاى سرمى آزمایش شده بر اساس این منحنى اندازه گیرى می شود.(در طول موج 450 نانو متر)   اجزای کیت : 1- میکروپلیت پوشش داده شده : باآنتى بادى منوکلونال موشى ضد T4 که داراى 96 چاهک مى باشد. 2- محلول کونژوگه آنزیمى (HRP- T4) : یک ویال حاوى یک محلول 12 میلى لیترى مى باشد. 3- استانداردها: که داراى 6 ویال یک میلى لیترى به غلظت هاى 0و 2و 4و 8و 12 و 20 میکروگرم در دسى میلی لیتر که در سرم نرمال انسانى تهیه شده است. 4- سرم کنترل :یک ویال یک میلى لیترى آماده مصرف. 5-محلول شستشو دهنده غلیظ (20x) یک ویال 25 میلى لیترى محلول شستشو که این محلول جهت مصرف باید به نسبت با آب مقطر رقیق شود. 6-محلول رنگ زا :یک ویال 12 میلى لیترى آماده مصرف مى باشد. 7- محلول متوقف کننده : یک ویال 12 میلى لیترى آماده مصرف که حاوى اسید سولفوریک نرمال مى باشد.   نکات قابل توجه: 1- از مخلوط کردن محتویات کیتها با شماره ساختهاى متفاوت خوددارى کنید. 2- از تعویض درب ها جدا خوددارى نمائید. 3- از تماس با محلول متوقف کننده آزمایش خوددارى نمائید و در صورت تماس با آب فراوان آن را بشوئید. 4- کیت ها را قبل و بعد از استفاده(جهت استفاده بعدى) در یخچال بین دماى 8-2 در جه سانتى گراد نگهدارى نمائید. 5- چاهک ها را همیشه در کیسه مخصوص پلیت همراه با رطوبت گیر نگهدارى نمائید. 6- باید دقت کنید که ریختن نمونه ها و استانداردها تا 5 دقیقه تمام گردد و در صورت استفاده از کل پلیت باید از سمپلرهاى چند کاناله استفاده شود. 7- کلیه مواد موجود در کیت که منشاء سرمى دارند از نظر HIV و HCV و Hbs Ag کنترل شده ولى جهت احتیاط بهتر است کاربران رعایت موارد ایمنى و بهداشتى را بعمل آورند.