جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

کیت الایزای T3

کیت اندازه گیری کمی توتال تری یدوتیرونین یا T3 در سرم انسانی به روش آنزیم ایمونواسی رقابتی می باشد .

تولید کننده: Arka Fan Azma

اساس تست کیت

Competitive ELISA

سایز پکیج‌ها

96 تستی

اختصاصیت تست

۹۹٪

زمان کل انجام تست

75 دقیقه
  تیروئید هورمون ترى یدوتیرونین T3  را سنتز وترشح می نماید. واحد هاى ترشحى غده تیروئید را، فولیکول هایى تشکیل می دهند که هر کدام از آن ها داراى یک لایه از سلول هاى اپى تلیال در اطراف و یک ماده بى شکل به نام کلوئید در داخل هستند هورمون T3  مشتقات یددار تیروزین مى باشد.که به طریق انتشار از سلول تیروئید خارج و وارد گردش خون می شوند .البته تنها حدود 13% هورمون T3 موجود در گردش خون منشاء تیروئیدى دارد و بقیه آنها از تبدیل محیطی T4 حاصل می گردد. علاوه بر این دو هورمون ، مقدار کمی (حدود 2%) RT3 (معکوس T3) نیز در تیروئید تولید و وارد گردش خون مى شوند. کنترل ترشح T3 از طریق TRH که از هییپوتالاموس منشاء مى گیرد،صورت مى پذیرد. در واقع عملکرد این هورمون (TRH) از طریق تحریک ترشح TSH از غده هیپوفیزو تاثیر هورمون TSH بر ترشح هورمون T3 می باشد. البته هر دو هورمون TSH و TRH تحت تنظیم پس نوردی منفی T3 قرار می گیرند و T4 از طریق تولید T3 در این تنظیم همکارى می نماید. T3 در خون به دو صورت وجود دارد : 1- متصل به پروتئین که اصلى ترین آن گلبولین اتصالى تیروکسین (TBG) مى باشد. . 2- به صورت آزاد که غلظت آن مقدار اندکى برابر با 0.3% می باشد. که جزء آزاد هورمون ،مسئول فعالیت بیولوژیک آن می باشد. T3 هورمون تیروئیدى است که بر روى سلول هاى هدف اثر می کند و اندازه گیری تعداد ارقام T3 می تواند در بررسى اختلالات تیروئیدی موثر واقع شود.   اساس روش آزمایش : اندازه گیری T3 در این کیت بر اساس روش ایمونواسى آنزیمى رقابتى تهیه گردیده است و آنتى بادى مونوکلونال موشی ضد T3 در میکرو پلیت ها پوشش داده شده است. در هنگام آزمایش T3 با T3 متصل به آنزیم (HRP-T3) Peroxidase Horseradish براى اتصال به آنتى بادى T3 پوشش داده شده رقابت می کند.که پس از زمان انکوباسیون چاهک ها تخلیه و شستشو داده می شود و سپس به هر چاهک سوبستراى آنزیم اضافه می شود که فعالیت آنزیم به صورت معکوس با غلظت T3 در نمونه ها متناسب مى باشد و براى جلوگیرى از فعالیت بیش از اندازه و نامناسب آنزیم محلول متوقف کننده افزوده می گردد، که فعالیت آنزیم را متوقف مینماید و رنگ تولید شده که بهترین جذب نورى را در طول موج 450 نانومتر خواهد داشت .   اجزاء کیت : 1- میکرو پلیت پوشش داده شده با آنتى بادى منوکونال موشی ضد T3 که شامل 96 چاهک می باشد. 2- محلول کونژگه آنزیمى (با آنزیم HPR ) یک ویال 12 میلی لیتری محلول مى باشد . 3- استانداردها: 6 ویال یک میلى لیترى با غلظت هاى 0 ، 0.5 ، 1.0 ،2.5 ، 5.0 ، 10.0 نانو گرم در میلى لیتر  (ng/ml) مى باشد که در سرم نرمال انسانى تهیه شده است . 4- سرم کنترل: یک ویال حاوى یک میلى لیتر محلول با غلظت مشخص درج شده در ویال. 5- محلول شستشو دهنده غلیظ (20X) : یک ویال 25 میلى لیترى محلول شستشو که براى تهیه محلول شستشوى آماده مصرف لازم است این محلول به نسبت با آب مقطررقیق شود. 6- محلول رنگ زا : یک ویال حاوى محلول رنگ زایى آماده مصرف که 12 میلى لیتر می باشد. 7- محلول متوقف کننده که حاوى 21 میلى لیتر محلول اسید سولفوریک نرمال مى باشد.   نکات قابل توجه : 1- از مخلوط کردن محتویات کیتها با شماره ساختهاىمتفاوت خوددارى نمائید. 2- از تماس با محلول متوقف کننده که داراى اسید مىباشد خوددارى نمائید ودر صورت تماس پوست با آب محل تماس را بشوئید. 3- از تعویض درب ها جدا خوددارى کنید. 4- کلیه مواد موجود در کیت که منشاء سرمى دارند از نظر HIV و HCV و HBSAg کنترل گردیده اند و فاقد این عوامل مى باشند کاربران جهت احتیاط رعایت موارد ایمنى و بهداشتى را بعمل آورند. 5- کیت ها را قبل و پس از مصرف (جهت استفاده بعدى) در یخچال بین دماى 8-2 درجه سانتى گراد نگهدارى نمائید. 6- چاهک ها را در کیسه مخصوص پلیت همراه با رطوبتگیر نگهدارى کنید. 7- باید دقت شود که ریختن نمونه ها و استاندارد ها تا 5 دقیقه تمام گردد و در صورت استفاده از کل پلیت باید از سمپلرهاى چند کاناله استفاده نمود.