جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

کیت الایزا UE3

کیت الایزا UE3 (unconjugated Estriol or uE3) -96Test و یا مارکر مرگ جنین

تولید کننده: Demeditec

اساس تست کیت

سایز پکیج‌ها

96 تستی

اختصاصیت تست

زمان کل انجام تست

کیت الایزا UE3 (unconjugated Estriol or uE3) -96Test : استروژن ها در رشد و حفظ فنوتیپ زنانه ، بلوغ سلولهای زایا (‏germ cells‏) و بارداری رل مهمی دارند. همچنین در بسیاری ‏از عملکردهای ویژه غیروابسته به جنس در مردان و زنان نقش دارند، که شامل رشد، بلوغ سیستم عصبی، متابولیسم استخوانها و ‏حساسیت اندوتلیال عروقی می شود.‏ بطور کلی استروژن هایی موجود در خون به سه فرم دیده می شود: 1- استرادیول و یا E2 که بیشترین و قوی ترین استروژن طبیعی بدن در مردان و زنان غیر باردار می باشد، 2- بعد از آن استرون و یا ‏estrone (E1)‌‏ می باشد 3- استریول و یا (‏E3‌‏) ‏estriol‏ طی بارداری ‏فرم استروژن غالب استریول و یا E3 می باشد که در ابتدا پیش ساز آن در غده آدرنال جنین بصورت ‏DeHydroEpiandrosterone-Sulfate (DHEAS)‌‏ ‏تولید و ترشح شده و سپس در جفت تبدیل به‎ E3 ‌‏ غیر کونژوگه می شود.‏ نیمه عمر ‏uE3‌‏ در خون مادر 20 تا 30 دقیقه بوده و در کبد جنین سریع به ‏conjugated E3‌‏ تبدیل می شود که سبب حلالیت ‏بیشتر آن در آب شده و دفع ادراری آن افزایش می یابد.‏ در مردان و زنان غیر باردار ‏E1 ‎‏ و ‏E2‎‏ عمدتا از ‏استروئیدهای آندروژنیک (به ترتیب) تستوسترون و آندروستندیون مشتق می شود.‏ استروژن E3‎‏ قسمت اعظم آن از ‏E2‎‏ و به مقدار کمتر از متابولیت های ‏‎16a‎‏ ، ‏E1‎‏ مشتق می شود.‏ استروژنهای E1‎‏ و ‏E2‎‏ به همدیگر تبدیل شده و از طریق فرآیندهای هیدروکسیلاسیون و یا کونژوگاسیون غیر فعال شوند.‏ سطح آن در کل دوران بارداری افزایش یافته و در انتهای بارداری به پیک می رسد. کاهش این هورمون در سه ماهه دوم ‏بارداری بعنوان شاخصی از سندرم داون و ادوارد می باشد. ‏