جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

کیت الایزای Free T4

این کیت براي اندازه گیري کمی هورمون آزاد تیروکسین در سرم انسانی به روش آنزیم ایمونواسی رقابتی می باشد.

تولید کننده: Arka Fan Azma

اساس تست کیت

Competitive ELISA

سایز پکیج‌ها

96 تستی

اختصاصیت تست

۹۹٪

زمان کل انجام تست

75 دقیقه
قسمت اعظم هورمون هاي تیروئیدي موجود در گردش خون بطور برگشت پذیر به پروتئین هاي حامل متصل می باشند. سه پروتئین اصلی براي حمل هورمون هاي تیروئیدي در گردش خون عبارتند از : 1- گلوبولین اتصالی تیروکسین TBG (Thyroxin binding globulin ) 2- ترانس تیرتین (پره-آلبومین) Transthyretin 3- آلبومین میزان اتصال به پروتئین هاي حامل برای T4 برابر 99.97 % و برای T3 برابر 99.7 % می باشد. به عبارت دیگر تنها مقادیر اندکی به ترتیب 0.03 % و 0.3 % از این هورمون ها درگردش خون به شکل آزاد وجود دارند. وجزء آزاد هورمون هاي تیروئید مسئول فعالیت بیولوژیک آنها می باشند. غلظت بالاي هورمون هاي متصل به پروتئین به عنوان ذخیره اي از این هورمون درگردش خون می باشند و از آنجائی که تغییرات در غلظت TBG میتواند در سنجش واقعی Total T4 تاثیر بگذارد و غلظت TBG به فاکتور هاي مختلفی از جمله ترشح استروژن مرتبط می باشد.بنابراین اندازه گیري Free T4 در تشخیص برخی بیماریهاي تیروئیدي از غیر آن و بالعکس می تواند مثمر ثمر باشد و بدیهی است اندازه گیري ،FTI و محاسبه T-UP در مقایسه با آزمون مستقیم هورمونهاي آزاد تیروئیدي می تواند راهکار مناسبتري براي تمایز تغییرات تیروئیدي تولید هورمون ها و تغییرات کبدي پروتئین هاي اتصالی باشد.