جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

کیت الایزای B-HCG Rapid

کیت الایزای B-HCG Rapid برند آرکا 96 تستی

تولید کننده: Arka Fan Azma

اساس تست کیت

Antibody Sandwich

سایز پکیج‌ها

96 تستی

اختصاصیت تست

۹۹٪

زمان کل انجام تست

20 دقیقه
گنادوتروپین جفتی انسان یک هورمون گلیکوپروتئینی است که توسط سلول هاي تروفوبلاست جفت در طی دوران بارداري ترشح می شود. غلظت گنادوتروپین جفتی انسان (hCG) در خون و ادرار در طی بارداري طبیعی بشدت افزایش می یاید. بعلاوه در بسیاري از تومورهاي تروفوبلاستیک و غیرتروفوبلاستیک غلظت این گلیکوپروتئین افزایش می یابد. لذا تعیین غلظت سرمی hCG با سیستمهاي دقیق و صحیح اندازه گیري، راهی مطلوب براي تشخیص بارداري و اختلالات بارداري زودرس می باشد. کیت الایزاي hCG موجود، براساس سنجش ایمونولوژیکی آنزیمی ساندویچی تهیه شده است. hCG موجود در نمونه ها بعنوان آنتی ژن به دو آنتی بادي زوج اختصاصی خود متصل می گردد. هر دو آنتی بادي از نوع منوکلونال موشی هستند که یکی برروي فاز جامد (چاهک ها) پوشش داده شده است و دیگري به آنزیم HRP متصل شده است. نمونه مورد آزمایش که داراي hCG است، در معرض دو آنتی بادي قرار می گیرد. پس از زمان انکوباسیون، چاهک ها تخلیه شده و شستشو داده می شوند تا آنتی بادي متصل به آنزیم HRP اضافی خارج گردد. سپس به هرچاهک سوبستراي آنزیم اضافه می شود که فعالیت آنزیم بطور مستقیم با غلظت hCG در نمونه ها متناسب است. استانداردهاي hCG با غلظت مشخص، همراه با نمونه هاي مجهول آزمایش می شوند که براساس منحنی استاندارد جذب نور در مقابل غلظت hCG غلظت نمونه هاي مجهول بدست می آید.