رمز خود را فراموش کرده اید ؟

پنل Vitamine D3

معرفی پنل Vitamine D3

این کیت جهت اندازه گیری غلظت D3 25-Hydroxyvitamin به روش ایمونواسی آنزیمی رقابتی تهیه شده است.

اساس روش اندازه گیری پنل Vitamine D3 :

کیت الایزای فوق بر اساس روش ایمونواسی آنزیمی رقابتی تهیه شده است.

در این کیت آنتی بادی 25OH-Vitamin D3تهیه شده در گوسفند در چاهک ها پوشش داده شده است.

و ویتامین D3 موجود در نمونه ها جهت اتصال به آنتی بادی پوشش داده شده در چاهک ها با -25OHVitamin D3-Biotinرقابت میکند و پس از زمان انکوباسیون چاهک ها تخلیه و شسته میشود و سپس کونژوگه HRP-Streptavidin به چاهک ها اضافه می شود.

و پس از زمان انکوباسیون چاهک ها تخلیه و شستشو می شود و سپس به هر چاهک سوبسترای آنزیم اضافه میشود. که فعالیت آنزیم به طور معکوس با غلظت های25-OH-vitamin D3 در نمونه متناسب است .
و هرچه مقدار نمونه به طور مثال کمتر باشد فعالیت آنزیم بیشتر است و بالعکس.
و بعد از این مرحله محلول متوقف کننده اضافه می گردد تا به واکنش آنزیمی خاتمه داده شود. و جذب نوری براساس طول موج 450 نانومتر اندازه گیری می شود.

 

بالا