رمز خود را فراموش کرده اید ؟

پنل PSA

معرفی پنل PSA :

این کیت(پنل PSA) جهت اندازه گیری  PSA بر اساس روش ایمونواسی آنزیمی ساندویچی می باشد.

اساس روش اندازه گیری پنل PSA :

کیت الایزای موجود بر اساس روش ایمونواسی آنزیمی ساندویچی تهیه شده است.
بدین معنی که PSA موجود در نمونه ها به عنوان آنتی ژن قرار می گیرد و دو آنتی بادی منوکلونال اختصاصی که یکی به چاهک ها چسبیده است و دیگری به آنزیم HRP وصل می باشد.
در واقع PSA موجود در نمونه ابتدا به آنتی بادی اختصاصی منوکلونال چسبیده به چاهک متصل می شود. و سپس آنتی بادی اختصاصی منوکلونال متصل به آنزیم HRP به این کمپلکس آنتی ژن و آنتی بادی اتصال می یابد و بعد از شستشو و تخلیه چاهک ها از مواد اضافی، ماده سوبسترای آنزیم، رنگ زا به آن اضافه می گردد.
شدت واکنش آنزیم با سوبسترا با مقدار موجود PSA در نمونه رابطه مستقیم دارد. و پس از این مرحله محلول متوقف کننده برای اتمام واکنش به چاهک ها اضافه می گردد و جذب نوری در طول موج 450 نانومتر باید خوانده شده و با توجه به رسم منحنی استاندارد غلظت نمونه های مجهول مشخص می گردد.

بالا