رمز خود را فراموش کرده اید ؟

پنل Ferritine

معرفی  Ferritine :

پنل Ferritine بر اساس روش ایمونواسی آنزیمی ساندویچی تهیه شده است.

اساس روش اندازه گیری  Ferritine:

اساس روش ایمونواسی آنزیمی ساندویچی می باشد. که فریتین موجود در نمونه ها به عنوان آنتی ژن عمل می کند و 2 آنتی بادی منوکلونال اختصاصی که یکی به چاهک ها چسبیده است و دیگری به آنزیم HRP وصل می باشد .درواقع فریتین موجود در نمونه ابتدا به آنتی بادی اختصاصی منوکلونال پوشانده شده به چاهک متصل می شود و پس از شستشو و تخلیه چاهک ها آنتی بادی اختصاصی منوکلونال متصل به آنزیم HRP به این کمپلکس آنتی ژن و آنتی بادی(ّFer-Anti-Fer) اضافه و به آن ها اتصال می یابد و بعد از شستشو و تخلیه چاهک ها از مواد اضافی، ماده سوبسترای آنزیم، رنگ زا به آن اضافه می گردد. و شدت واکنش آنزیم با سوبسترا با مقدار موجود فریتین در نمونه رابطه مستقیم دارد و پس از این مرحله محلول متوقف کننده برای اتمام واکنش به چاهک ها اضافه می گردد و جذب نوری در طول موج 450 نانومتر باید خوانده شده و با توجه به رسم منحنی استاندارد غلظت نمونه های مجهول مشخص می گردد.

بالا