رمز خود را فراموش کرده اید ؟

پنل فرتیلیتی TESTOSTERONE

معرفی   TESTOSTERONE

این کیت بر اساس روش ایمونواسی آنزیمی رقابتی تهیه شده است.

اساس روش اندازه گیری  TESTOSTERONE

این کیت بر اساس روش ایمونواسی آنزیمی رقابتی می باشد. که تستوسترون موجود در نمونه ها برای اتصال به آنتی بادی پوشش داده شده بر روی چاهک ها با تستوسترون متصل به آنزیم (HRP) رقابت می کند.
و پس از زمان انکوپاسیون و شستشو و تخلیه کردن چاهک ها سوبسترای آنزیم (رنگ زا) اضافه شده و غلظت تستوسترون موجود در نمونه ها با فعالیت آنزیم بالعکس می باشد.
و سپس با محلول متوقف کننده واکنش آنزیمی متوقف می گردد. و در طول موج 450 نانومتر جذب نوری خوانده می شود. و از طریق رسم منحنی توسط غلظت معلوم استاندارد و جذب نوری استانداردها، غلظت نمونه ها با توجه به جذب نوری آن ها به دست می آید.

بالا