رمز خود را فراموش کرده اید ؟

پنل فرتیلیتی PROLACTIN

معرفی پنل فرتیلیتی PROLACTIN

این کیت بر اساس روش ایمونواسی آنزیمی ساندویچی طراحی شده است.

اساس روش اندازه گیری پنل فرتیلیتی PROLACTIN

کیت الایزای موجود بر اساس روش ایمونواسی آنزیمی ساندویچی می باشد.

پرولاکتین موجود در نمونه به عنوان آنتی ژن می باشد که با 2 آنتی بادی اختصاص منوکلونال موجود کمپلکس تشکیل می دهد. که دو آنتی بادی موجود یکی مربوط به آنتی بادی اختصاصی پوشانده شده در چاهک می باشد که با اضافه کردن نمونه یا استاندارد و یا سرم کنترل، پرولاکتین موجود در این نمونه ها به آنتی بادی کوت شده متصل می گردد و سپس آنتی بادی دومی که اختصاصی و متصل به آنزیم HRP می باشد
با کمپلکس آنتی ژن و آنتی بادی (که متشکل از پرولاکتین نمونه و آنتی بادی اختصاصی پوشش داده شده کف چاهک ها می باشد) اتصال پیدا می کند. و در واقع پرولاکتین موجود در نمونه بین دو آنتی بادی ساندویچ می گردد.

و سپس بعد از شستشو و تخلیه چاهک ها محلول رنگ زای حاوی سوبسترای آنزیم اضافه می گردد که شدت رنگ تولید شده متناسب با غلظت پرولاکتین می باشد.

سپس متوقف کننده که باعث توقف واکنش می گردد. و با جذب نوری در طول موج 450 نانومتر خوانده می شود. و با رسم منحنی استاندارد (با توجه به اعداد به دست آمدۀ جذب نوری استانداردها )و جاگذاری اعداد جذب نوری نمونه ها، غلظت پرولاکتین نمونه ها به دست می آید.

بالا