رمز خود را فراموش کرده اید ؟

پنل فرتیلیتی PROGESTERONE

معرفی  PROGESTERONE

این کیت بر اساس روش ایمونواسی آنزیمی رقابتی تهیه شده است.

اساس روش اندازه گیری پنل فرتیلیتی PROGESTERONE

کیت الایزای پروژسترون بر اساس روش ایمونواسی آنزیمی رقابتی عمل می کند. پروژسترون موجود در نمونه ها به آنتی بادی اختصاصی پوشش داده شده بر چاهک ها متصل می شود.
البته در این اتصال با پروژسترون متصل به آنزیم ( HRP-Progesterone) رقابت می کند. و پس از زمان انکوباسیون و شستشو و تخلیه مواد اضافی چاهک ها، سوبسترای رنگ زا اضافه می گردد.
و مقدار پروژسترون موجود در نمونه با فعالیت آنزیم بر روی سوبسترا نسبت عکس دارد. و هر چه فعالیت آنزیم (HRP) بیشتر باشد نشان دهنده مقدار کمتری از پروژسترون موجود در نمونه می باشد.
و پس از محلول سوبسترای رنگ زا، محلول متوقف کننده که ایجاد توقف در واکنش می کند اضافه می گردد. و جذب نوری در طول موج 450 نانومتر باید خوانده شده و با توجه به رسم منحنی استاندارد غلظت نمونه های مجهول مشخص می گردد.

بالا