رمز خود را فراموش کرده اید ؟

پنل فرتیلیتی LH

معرفی پنل فرتیلیتی LH

این کیت برای اندازه گیری کمی هورمون LH به روش ایمونواسی آنزیمی ساندویچی تهیه شده است.

اساس روش اندازه گیری پنل فرتیلیتی LH

این کیت بر اساس روش ایمونواسی آنزیمی ساندویچی تهیه شده است. در این روش LH در نمونه بیمار به عنوان آنتی ژن می باشد که بین 2 آنتی بادی مونوکلونال اختصاصی متصل می شود.
1- یکی از آنتی بادی ها بر روی چاهکها پوشیده می شود. و وقتی نمونه به چاهک افزوده می شود. LH موجود در نمونه به آنتی بادی چاهک ها متصل می گردد.
2- آنتی بادی  که به آنزیم HRP اتصال یافته است که این آنتی بادی به کمپلکس آنتی ژن (LH) و آنتی بادی چاهک ها، متصل می گردد.
و پس از زمان انکوباسیون و تخلیه و شستشو، سوبسترای آنزیم اضافه میشود، که فعالیت مستقیم با مقدار LH موجود در نمونه را دارد. وپس از آن محلول متوقف کننده اضافه می گردد. که پایان واکنش و اندازه گیری LH می باشد. و بر اساس منحنی استاندارد رسم شده، غلظت نمونه های اندازه گیری می شود.

بالا