رمز خود را فراموش کرده اید ؟

پنل فرتیلیتی FSH

معرفی پنل فرتیلیتی FSH

پنل فرتیلیتی FSH برای اندازه گیری کمی هورمون FSH به روش ایمونواسی آنزیمی ساندویچی راه اندازی شده است.

اساس روش اندازه گیری پنل فرتیلیتی FSH

این کیت بر اساس روش ایمونواسی آنزیمی ساندویچی تهیه گردیده است در این روش از 2 آنتی بادی منوکلونال موشی استفاده می گردد
1-آنتی بادی که بر روی چاهک پوشیده شده است و
2-آنتی بادی که به آنزیم HRP اتصال یافته است.
در واقعFSH موجود در نمونه به عنوان آنتی ژن به 2 آنتی بادی اختصاصی خود متصل یا ساندویچ می شود. FSH موجود در نمونه به آنتی بادی پوشش داده شد به چاهک متصل می گردد و سپس آنتی بادی متصل به HRP اضافه می گردد که این آنتی بادی به کمپلکس آنتی بادی ـ آنتی ژن متصل میشود.
(FSH, Anti-FSH) در این فرآیند فعالیت آنزیم با غلظت FSH رابطه مستقیم دارد. وپس از شستشو محلول رنگ زا اضافه میگردد که مقدار رنگ تولید شده رابطه مستقیم با غلظت FSH دارد و با اضافه شدن محلول متوقف کننده واکنش به اتمام میرسد. و جذب نوری در طول موج 450 نانومتر خوانده می شود.

بالا