رمز خود را فراموش کرده اید ؟

پنل فرتیلیتی BETA-HCG

معرفی  BETA-HCG

این کیت جهت اندازه گیری هورمون HCG بر اساس روش ایمونواسی آنزیمی ساندویچی طراحی شده است.

اساس روش اندازه گیری  BETA-HCG

این کیت بر اساس روش ایمونواسی آنزیمی ساندویچی می باشد.
HCG موجود در نمونه ها به عنوان آنتی ژن می باشد. و دو آنتی بادی اختصاصی منوکلونال در این کیت وجود دارد که یکی از آن ها در چاهک ها پوشیده شده است و دیگری به آنزیم HRP متصل می باشد.
و در هنگامی که نمونه ها به چاهک اضافه می شود HCG موجود به آنتی بادی پوشیده شده در چاهک ها متصل می گردد و آنتی بادی متصل به HRP نیز به کمپلکس آنتی ژن ـ آنتی بادی (HCG-Anti HCG) اتصال می یابد در واقع هورمون HCG بین دو آنتی بادی ساندویچ می گردد.
و سپس با شستشو و تخلیه مواد اضافه، محلول سوبسترای رنگ زا اضافه می گردد. و فعالیت آنزیم رابطه مستقیم با اندازه HCG دارد.
و بعد از اضافه کردن محلول متوقف کننده، اتمام واکنش آنزیمی انجام میشود. و جذب نوری نمونه و استانداردها وکنترل در طول موج 450 نانومتر خوانده میشود.

بالا