رمز خود را فراموش کرده اید ؟

پنل تیروئید TSH

معرفی پنل تیروئید TSH

این کیت بر اساس روش اندازه گیری ایمونواسی آنزیمی ساندویچی تهیه شده است.

اساس روش اندازه گیری پنل تیروئید TSH

کیت الایزای TSH بر اساس ایمونواسی آنزیمی ساندویچی صورت می گیرد. TSH موجود در نمونه به عنوان آنتی ژن محسوب می گردد و  دو نوع آنتی بادی اختصاصی منوکلونال به کار گرفته می شود که اولی آنتی بادی چسبیده به کف چاهک ها می باشد و دومی آنتی بادی متصل به آنزیم HRP می باشد.

و در هنگامی که نمونه حاوی TSH به چاهک ها اضافه می گردد به آنتی بادی کف چاهک ها متصل می شود و سپس با اضافه کردن آنتی بادی اختصاصی متصل به آنزیم HRP، این آنتی بادی به کمپلکس آنتی ژن ـ آنتی بادی بالا اتصال می یابد و پس از شستشو و تخلیه مواد اضافی محلول سوبسترای رنگ زا اضافه می گردد که شدت رنگ ایجاد شده ارتباط مستقیم با افزایش فعالیت آنزیم از یک طرف و مقدار غلظت TSH از طرف دیگر دارد و سپس با اضافه کردن محلول متوقف کننده به واکنش پایان داده می شود.

و با خوانش جذب نوری، غلظت مجهول بر اساس رسم منحنی استاندارد که به وسیله ی جذب نوری و غلظت معلوم آن است به دست می آید.

بالا