رمز خود را فراموش کرده اید ؟

پنل تیروئید T4

معرفی پنل تیروئید T4

پنل تیروئید T4 جهت اندازه گیری کمی توتال تترایدوتیرونین (تیروکسین) یا T4در سرم انسانی به روش آنزیم ایمونواسی رقابتی می باشد.

اساس روش اندازه گیری پنل تیروئید T4

T4 بر اساس روش آنزیم ایمونواسی رقابتی اندازه گیری می شود T4موجود در نمونه ها برای اتصال به آنتی بادی منوکلونال موشی ضد T4 پوشش داده شده (coated ) بر روی چاهک ها با T4متصل به آنزیم (T4 -HRP horseredish peroxidase ) رقابت میکند.
پس از انکوباسیون و تخلیه و شستشو به هر چاهک سوبسترای آنزیمی اضافه میشود .وهرمقدار که فعالیت آنزیم بیشتر باشد و سوبسترای بیشتری تغییر کند نشان دهنده کمتر بودن مقدارهورمون T4نمونه میباشد (و بالعکس).
در واقع فعالیت آنزیم به طور معکوس با غلظت T4 در نمونه های متناسب است .
و سپس محلول متوقف کننده اضافه میگردد که برای جلوگیری از فعالیت بیش ازاندازه و نامناسب انزیم میباشد که موجب توقف فعالیت آنریم میگردد.
و سپس با استفاده از جذب نوری استانداردهای که غلظت مشخص دارند و رسم منحنی مورد نظر غلظت نمونه های سرمی آزمایش شده بر اساس این منحنی اندازه گیری می شود.(در طول موج 450 نانو متر)

بالا