رمز خود را فراموش کرده اید ؟

پنل تیروئید T3

معرفی پنل تیروئید T3

این کیت جهت اندازه گیری کمی توتال تری یدوتیرونین یا T33 در سرم انسانی به روش آنزیم ایمونواسی رقابتی می باشد.

اساس روش اندازه گیری پنل تیروئید T3

اندازه گیری T3 در این کیت بر اساس روش ایمونواسی آنزیمی رقابتی تهیه گردیده است و آنتی بادی مونوکلونال   موشی ضد T3 در میکرو پلیت ها پوشش داده شده است.
در هنگام آزمایش T3با T3 متصل به انزیم (PEROXIDASE HORSERADISH HRP-T3) برای اتصال به آنتی بادی T3  پوششش داده شده رقابت میکند.

که پس از زمان انکوباسیون چاهک های تخلیه و شستشو داده میشود.و سپس به هر چاهک سوبسترای آنزیم اضافه میشود که فعالیت آنزیم به صورت معکوس با غلظت T3 در نمونه های متناسب می باشد و برای جلوگیری از فعالیت بیش از اندازه و نامناسب آنزیم محلول متوقف کننده افزوده میگردد.
که فعالیت آنزیم را متوقف مینماید و رنگ آبی را به زرد تبدیل مینمایدکه بهترین جذب نوری را در طول موج 450 نانومتر خواهد داشت.

بالا