رمز خود را فراموش کرده اید ؟

پنل تیروئید T-Uptake

معرفی پنل تیروئید T-Uptake

این کیت برای اندازه گیری در صد ظرفیت برداشت پروتئین های حامل هورمون های تیروئیدی در سرم انسانی بر اساس روش آنزیم ایمونواسی رقابتی ساخته شده است.

اساس روش اندازه گیری پنل تیروئید T-Uptake

کیت الایزا بر اساس روش ایمونولوژیکی آنزیمی رقابتی تهیه شده است به این ترتیب که چاهک ها توسط آنتی بادی علیه T4 پوشانیده شده است.
در هنگام انجام آزمایش ،نمونه (شامل نمونه سرمی ،استاندارد و سرم کنترل) و محلول کونژگه آنزیمی (که شامل T4 کونژوگه شده با آنزیم HRP  و تیروکسین می باشد.)
به  چاهکها اضافه می شود و پروتئین های حامل هورمونهای تیروئید مقداری از T4  موجود را جذب میکنند  (بر حسب ظرفیت خالی خود )
ولی نمی توانند با T4 کونژوگه شده واکنشی نشان دهند و در مرحله بعد مقداری از T4  که جذب پروتئینهای حامل نشده اند برای اتصال به انتی بادی های پوشیده شده چاهک با T4 کونژگه شده به رقابت می پردازند و هرچه ظرفیت حمل پروتئینهای حامل T4  بیشتر یاشد مقدار T4  کمتری برای رقابت  با T4 کونژگه برای چسبیدن به آنتی بادی کوت شده چاهک ها وجود داردوT4 کونژگه بیشتری به آنتی بادی کف چاهک ها اتصال می یابد.
در نتیجه پس ازشستشو و اضافه کردن سوبسترا به چاهک ها، سوبسترای بیشتری تغییر کرده وغلظت رنگ بیشتری ایجاد شده که بیانگر بالاتر بودن اتصال  T4 کونژگه میباشد و به تبع آن مقدار T4متصل شده به پروتئینهای حامل بیشتر بوده و ظرفیت حمل پروتئینهای حامل بیشتر است .
برای اتمام واکنش آنزیمی که پیش از اندازه و نابجا نباشد محلول متوقف کننده واکنش اضافه میگردد و سپس در طول موج 450 نانومتر توسط دستگاه الایزا ریدر جذب نوری خوانده می شود.

بالا