رمز خود را فراموش کرده اید ؟

پنل تیروئید FT4

معرفی پنل تیروئید FT4

این کیت برای اندازه گیری کمی هورمون آزاد تیروکسین در سرم انسانی به روش آنزیم ایمونواسی رقابتی می باشد.

اساس روش اندازه گیری پنل تیروئید FT4

کیت الایزای فوق بر اساس روش ایمونواسی آنزیمی رقابتی می باشد. دراین روش آنتی بادی منوکلونال موشی ضد T4  در چاهک ها پوشانده شده است .T4 آزاد موجود در نمونه ها برای اتصال به آنتی بادی پوشیده شده در چاهک با T4  کونژگه آنزیمی رقابت می نماید.(HRP-T4 )

و پس از زمان انکوباسیون چاهک ها باید تخلیه و شسته شود و سپس به هر چاهک سوبسترای آنزیم اضافه می شود هرچه فعالیت آنزیم بیشتر باشد نشان دهنده مقدار فعالیت کمتری از هورمون FreeT4 در نمونه میباشد که در واقع فعالیت آنزیم به طور عکس با غلظت T4  آزاد در نمونه ها نسبت دارد

 

بالا